Michael Sharpe, Parish Clerk
33 Cherrywood Rise
Ashford
Kent TN25 4QA

Tel: 01233 639468